Namni Fayyaan Eenyu?

Dhaabbati fayyaa addunyaa (World Health Organization ) akka jedhutti namni hedduun fayyaa qaba hinfakkaatu.Fayyaa jechuun dhabiinsa dhibee ykn dhukkubaa qofa niti.Fayyaan qaaamaan , sammuun akkasumas walitti dhufeenya hawaasaan nagaa qabaachuudha malee dhibeen dhibuu...

Fayyaan Faaya!

Nama fayyaa qabutu waamara qaba.Nuti ogeeyyiin Oromoo fayaa keessan akka eeggattaniif isin waliin jirra.Waliin fayyina.