Dhaabbati fayyaa addunyaa (World Health Organization ) akka jedhutti namni hedduun fayyaa qaba hinfakkaatu.Fayyaa jechuun dhabiinsa dhibee ykn dhukkubaa qofa niti.Fayyaan qaaamaan , sammuun akkasumas walitti dhufeenya hawaasaan nagaa qabaachuudha malee dhibeen dhibuu qofa miti.Health is a complete physical ,mental and social wellbeing and not just absence of infirmity or disease(WHO)
Akkam fayyaa qabduu?